Telecom Quickscan

Bij een Telecom Quickscan maakt IC-telligenceallereerst een inventarisatie van de huidige telecomsituatie. Vervolgens kijken we naar de belangrijkste eisen en wensen voor de nabije toekomst. Met deverkregen informatie brengen we de telecommunicatie-infrastructuur in kaart en geven we desgewenst advies over de verbetering en verdere ontwikkeling hiervan. Binnen twee weken na het eerste gesprek vindt de afronding plaats. Dit gebeurt middels een korte en bondige rapportage aan het management.

Praktijk

Deze werkwijze functioneert in de praktijk uitstekend. De tijd en kosten die aan een Quickscan zijn verbonden, zijn immers direct duidelijk en de rapportage bevat alle informatie die nodig is om een goed overzicht te krijgen van de huidige stand van zaken. Indien gewenst kunnen in de Quickscan-rapportage ook conclusies en aanbevelingen worden gepresenteerd.

neem contact op